Karta montażu

wydanie 1/2015

 

 

plyta infatec montaz

 

 

 

 

 

 

SYSTEM OCIEPLEŃ Z KLINKIEREM INFATEC®


 • łatwy i szybki w montażu
 • trwała i estetyczna elewacja
 • wysokie oszczędności energetyczne
 • komfort użytkowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrób objęty KRAJOWĄ OCENĄ TECHNICZNĄ ICIMB-KOT-2018/0019

PODŁOŻE 

1. Podłoże do którego przyklejane są płyty INFATEC® P powinno być stabilne, nośne, suche i czyste – pozbawione elementów zmniejszających przyczepność kleju takich jak kurz, pył, olej szalunkowy, łuszczące się warstwy farby, pylący stary tynk itp.

 

2. Poniższa tabela przedstawia niektóre sposoby przygotowania podłoża.

 

 

Rodzaj defektu podłoża

 

 

Czynność przygotowawcza

 

 

Kurz, pył

 

 

Oczyścić za pomocą szczotki, sprężonego powietrza lub wodą pod ciśnieniem.

 

 

Luźne resztki lub nadmiar zapraw w spoinach

 

 

Skuć i oczyścić.

 

 

Nierówności, ubytki

 

 

Skuć, wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z zastosowaniem zaleceń producentów zapraw.

 

 

Brud, sadza, tłuszcz

 

 

Zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą.

 

 

Mleczko cementowe na elementach betonowych

 

 

Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem.

 

 

Środki antyadhezyjne

 

 

Zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą.

 

 

Łuszczące farby

 

 

Usunąć mechanicznie za pomocą środków chemicznych lub wodą pod ciśnieniem.

 

 

Nadmiernie nasiąkliwe podłoże (pylące, osypujące się)

 

 

Zastosować odpowiedni preparat gruntujący, np. INFATEC® T, zgodnie z instrukcją producenta.

 

 

 
  W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próbę. W kilku miejscach podłoża przykleić próbki płyty INFATEC® P o wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania. Przyjmuje się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane, jeżeli podczas ręcznego odrywania nastąpi rozwarstwienie płyty (część płyty pozostanie przyklejona do podłoża).

3. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i  krawędzi. Nie dopuszczalne jest wyrównywanie podłoża za pomocą grubszej warstwy zaprawy klejowej.

4. Poniższa tabela podaje normatywne odchylenia dla przykładowych rodzajów podłoża.

 

 

Odchyłka

 

 

Z cegły i pustaków ceramicznych, mury spoinowane

 

 

Z betonu komórkowego

 

 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 [m]

 

 

3 [mm]

 

 

4 [mm]

 

 

Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi na całej wysokości ściany

 

 

20 [mm]

 

 

15 [mm]

 

 

Odchylenia powierzchni muru od zaprojektowanego kąta

 

 

3 [mm]

 

 

10 [mm]

 

 

 

 

MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ INFATEC® L.

 

 

 

 1. Szerokość listwy startowej odpowiada grubości płyty montażowej INFATEC® P, powiększonej o 20 [mm] (miejsce na kształtkę klinkierową).
 2. W narożu listwę startową należy przyciąć pod kątem 45° i połączyć z podobnie przyciętą listwą ściany sąsiedniej.
 3. Poszczególne listwy należy łączyć ze sobą za pomocą łączników listwy startowej, aby zachować jednakowy poziom.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCEJ INFATEC® K.

 

 

 

  Zaprawę klejącą INFATEC® K przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu. Należy zwracać uwagę na:

 1. ilość wody zarobowej, która nie powinna przekraczać podanej w instrukcji (w proporcji 6,00 ÷ 6,25[l] na 25 [kg] suchej mieszanki),
 2. ponowne przemieszanie zaprawy po ok 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas dojrzewania zaprawy),
 3. wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciągu 1 godziny (czas gotowości zaprawy do pracy). Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowości do pracy,
 4. należy wykonywać we właściwych warunkach temperaturowych.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE PŁYT MONTAŻOWYCH INFATEC® P

 

 

 

 1. Przed montażem należy przygotować odpowiednią ilość połówek termoizolacyjnych płyt INFATEC® P, tak aby można było wykonać elewację zgodnie z zasadą „wiązania” płyt (mijankowe ułożenie, z przesunięciem o ok. ½ długości płyty).
 2. Termoizolacyjne płyty INFATEC®P w narożniku należy przyciąć pod kątem 45˚.
 3. Przy montowaniu pierwszej warstwy termoizolacyjnych płyt INFATEC® P należy odciąć ok. 5 cm od dołu płyty łącznie z prowadnicą poziomą.
 4. Do cięcia termoizolacyjnych płyt INFATEC®P zaleca się stosować urządzenia elektrooporowe, które dają równą i gładką powierzchnię cięcia.

 

 

KLEJENIE PŁYT INFATEC® P

 

 

 

 1. Zaprawę klejową INFATEC®K nakłada się na płytę termoizolacyjną INFATEC®P metodą obwodowo-punktową. Po obwodzie płyty nakładamy pasmo kleju o  szerokości3–4[cm] , oraz w środku płyty nakładamy 6 - 8 placków kleju o średnicy ok. 8 [cm]. Po dociśnięciu płyty do podłoża minimum 60% powierzchni płyty powinno być pokryte zaprawą klejową.
 2. Przy równych i gładkich podłożach dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości ok. 10 [mm]. 
 3. Zaprawę klejową INFATEC®K nakłada się tylko na płyty INFATEC® P - nigdy na podłoże!
 4. Nie wolno używać młotków, które mogą prowadzić do uszkodzenia płyty.
 5. Prawidłowy kierunek montażu termoizolacyjnej płycie INFATEC®P wyznacza logo „INFATEC®”, które powinno się znajdować zawsze w lewym górnym rogu płyty. Takie ułożenie zapewnia prawidłowe ustawienie zakładu termoizolacyjne płyty INFATEC®P ( zakład zapobiega przedostawaniu się wody na tył płyty).
 6. Brzeg termoizolacyjnej płyty INFATEC®P musi być całkowicie przyklejony.
  Prawidłowość mocowania można sprawdzić (po związaniu zaprawy klejącej) przez ucisk naroży - nie powinno następować ich ugięcie.
 7. Zaprawa klejowa INFATEC®K  nie może się przedostawać na boczne krawędzie płyty. Jej nadmiar należy usunąć. Płyty powinny być dokładnie dociśnięte do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach powoduje powstawanie mostków termicznych.

 

 

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH INFATEC® D

 

 

 

 1. Łączniki mechaniczne INFATEC® D z trzpieniem stalowym montuje się po minimum 2 dniach od przyklejenia płyt, po związaniu zaprawy klejowej.
 2. Łączniki w ilości  6 - 9 szt/m² osadza się wykorzystując zagłębienia w termoizolacyjnej płytcie INFATEC®P.
 3. Do wiercenia otworów w betonie należy stosować wiertarki udarowe. Do wiercenia otworów w materiałach porowatych (cegła dziurawka, pustak szczelinowy, beton komórkowy) nie wolno stosować udaru! W przeciwnym wypadku zostanie zniszczona struktura materiału i łącznik nie będzie zakotwiony wystarczająco mocno.
 4. Nie wolno zastępować łączników INFATEC® D innymi łącznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejszej nośności!
 5. Wymagana długość łącznika w zależności od grubości płyty izolacyjnej INFATEC® P:

 

 

Grubość płyty INFATEC® P [mm]

 

 

Niezb ędna długość łącznika INFATEC® D [mm]

 

 

80

 

 

130

 

 

100

 

 

150

 

 

120

 

 

170

 

 

140

 

 

190

 

160

210

180

230

 

 

 

 

KLEJENIE KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH INFATEC® C

 

 

 

 1. Kształtki klinkierowe klei się za pomocą zaprawy klejącej INFATEC® K.
 2. Zaprawę klejową INFATEC® K nanosi się na:
  - płytę montażową INFATEC® P za pomocą pacy zębatej (zęby 6 [mm]),
    pomiędzy prowadnicami poziomymi (na tzw. rozwinięta powierzchnia klejenia)
  - kształtkę klinkierową najlepiej za pomocą kielni do klinkieru INFATEC®TOOLS
     nanosząc warstwę zaprawy na całą powierzchnię kształtki.
 3. Kształtkę klinkierową umieszczamy pomiędzy prowadnicami, dociskając oraz poruszając ruchem poprzecznym, tak aby klej wypełnił dokładnie przestrzeń pod kształtką (nadmiar zaprawy klejącej usunąć).
 4. Pomiędzy kolejnymi kształtkami klinkierowymi należy zachować odstęp od ok. 12 [mm] (szerokość spoiny).
 5. Zaprawa klejowa INFATEC® K  zachowuje swoje właściwości przez ograniczony czas po nałożeniu na płytę. Dlatego nie należy nakładać zaprawy klejącej na zbyt dużą powierzchnię.
 6. Klejenie kształtek klinkierowych należy zaczynać od kształtek narożnikowych. 

 

 

 

FUGOWANIE

 

 

 

 1. Do fugowanie (spoinowania) wykorzystuje się gotową masę fugową INFATEC® F.
 2. Zaprawę fugową INFATEC® F przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu.
 3. Konsystencja zaprawy powinna być półsucha. Dlatego nie należy przekraczać podanej w instrukcji ilości wody zarobowej (2,1 ÷ 2,4 [l] na 25 [kg] suchej zaprawy), pamiętając o utrzymaniu zawsze tej samej ilości wody zarobowej ( różnice mogą doprowadzić do przebarwienia fugi )
 4. Nie należy uzupełniać zaprawy żadnymi dodatkami czy domieszkami.
 5. Fugowania należy wykonać we właściwych warunkach temperaturowych (od +5°C do 25°C), a w razie wystąpienia opadów i niesprzyjających warunków, pracę należy przerwać.
 6. Krawędzie boczne przyklejonych kształtek nie mogą być zabrudzone zaprawą klejową.
 7. Masę fugową nakłada się za pomocą kielni do spoin tzw. „fugówki” zaczynając od góry elewacji.
 8. Zaprawa fugowa musi wypełniać spoiny całkowicie (licować się z powierzchnią kształtki) tzw. fugowanie na „pełne spoiny”.
 9. W narożach należy pamiętać by fuga była zagęszczona w sposób należyty.
 10. Nadmiar masy fugowej usunąć z kształtek za pomocą szczotki lub pędzla ławkowca.
 11. Element zafugowany należy zabezpieczyć przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepiej okryć go folią (folia powinna zapewniać swobodną wentylację fugowanego elementu). Po zakończeniu prac zaleca się pielęgnowanie zafugowanej ściany przez okres 28 dni, a w pierwszych dniach jej zraszanie.

 

 

RYSUNKI

 

 

 

  Z pomocnymi podczas projektowania rysunkami można zapoznać się pobrać na naszej stronie internetowej.  

 

 

 

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

  Tylko dok ładne stosowanie się do wytycznych montażu systemu INFATEC® zapewnia trwałość systemu oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Ciężar 1 m2elewacji w systemie INFATEC® przy grubości płyty INFATEC® P 10 [cm] to koło 44 [kg].

 

 

 

Materiał

 

 

Przybliżony ciężar [kg/m2]

 

 

INFATEC® K – klejenie płyty

 

 

4

 

 

Płyta termoizolacyjna INFATEC® P

 

 

3

 

 

INFATEC ® K – klejenie kształtek

 

 

4

 

 

Kształtka klinkierowa INFATEC® C

 

 

28

 

 

INFATEC® F – spoina 12 [mm]

 

 

5

 

 

Razem:

 

 

44

 

 

 

 

   

Kontak z producentem systemu INFATEC®:

 

tel: +48 22 456 19 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.infatec.pl

 

Pytania techniczne dotyczące systemu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

powrot

 

glowna

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb,tworzenie statystyk oglądalności, personalizacji, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów "Polityka cookies".