Informacje o przetwarzaniu danych osobowychAdministrator danych osobowych jest:
Dorhen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-613 ul. Chałubińskiego 8
(tel: +48 609 601 614 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od podmiotu, który zawarł z DORHEN SP. Z O.O. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z DORHEN SP. Z O.O. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł, na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nip, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług.
 • dane potrzebne do udostępnienia odpowiedniej oferty marketingowej i usług DORHEN SP. Z O.O. jeśli została wyrażona zgoda.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z DORHEN SP. Z O.O. ,
 • wypełnienia obowiązku prawnego, np. wystawienia faktury,
 • realizacji wykonywanych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • wykonania umowy zawartej z DORHEN SP. Z O.O. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • marketingowym produktów i usług DORHEN SP. Z O.O.
 • marketingowych podmiotów trzecich oraz w celu prowadzenia badań rynku, opinii lub badań jakościowych, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki została udzielono zgoda.

Podanie danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Wyrażenie i wycofanie zgody.

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną DORHEN SP. Z O.O. w związku z przetwarzaniem danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres DORHEN SP. Z O.O. ul. Chałubińskiego 8 lok. 22.52A 00-613 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez DORHEN SP. Z O.O. jest legalne.

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

W zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z DORHEN SP. Z O.O. ,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DORHEN SP. Z O.O. ,
 • prawnie uzasadniony interes DORHEN SP. Z O.O.
 • wyrażona przez Państwa zgoda.

Kto może otrzymać Państwa dane.

Państwa dane możemy ujawnić podmiotom z nami współpracującymi i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa powierzenia przetwarzania zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.
Jeżeli wyrażą Państwo właściwą i dobrowolną zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi DORHEN SP. Z O.O. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w zakresie wynikającym z przepisów prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowanie).

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do przeniesienia danych osobowych;

Okres przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z DORHEN SP. Z O.O. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić DORHEN SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec DORHEN SP. Z O.O.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku określony we właściwych przepisach prawa.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z DORHEN SP. Z O.O. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

 


W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może również zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.